O nama

 

Dnevni centar “Tisa” je počeo sa radom 19.06.2004.god. u sklopu Centra za socijalni rad opštine Bijelo Polje i pod okriljem Ministarstva rada i socijalnog staranja.  Opština Bijelo Polje je za te potrebe ustupila na korišćenje dio zgrade stare bolnice od 300 metara kvadratnih. Međunarodne organizacije (UNICEF, HANDICAP INTERNATIONAL, GGS) su izvršile rekonstrukciju ove zgrade i uredili je odgovarajućim prilazima za lica sa invaliditetom a enterijer je uređen u skladu sa standardima. Obezbijeđeno je i kombi vozilo za prevoz djece.

            U 2009. godini, stekli su se uslovi da Dnevni centar postane Javna ustanova na lokalnom nivou.

”Tisa” je prvi Dnevni centar u Crnoj Gori i predstavlja dopunu servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju kao i početak deinstitucionalizacije ovih servisa. Otvaranjem Dnevnog centra djece sa smetnjama u razvoju se vratilo fundamentalno pravo da odrastaju u porodičnom okruženju, pravo koje im se oduzimalo smještajem u institucije.

  

 

Misija:

 

Socijalizacija i participacija djece sa smetnjama u razvoju u zajednicu.

   

 

Ciljevi:

 

Socijalizacija i integracija djece sa smetnjama u razvoju u zajednicu na osnovu jednakih mogućnosti. Elementi socijalne i medicinske rehabilitacije u cilju povećanja i održavanja funkcionalnih sposobnosti djece te osposobljavanja za samostalnost u dnevnim aktivnostima u skladu sa preostalim funkcionalnim kapacitetima djeteta.

·        Omogućeno da budu tretirani dostojanstveno i sa poštovanjem,

·        Omogućeno da postignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti,

·        Ponuđena odgovarajuća fizička i medicinska njega, edukacija, obuka, rehabilitacija, dnevne usluge,

·        Omogućeno da žive u sredini koja im najviše odgovara, u skladu sa sopstvenim izborom,

·        Omogućeno da žive što je moguće nezavisnije i da učestvuju u normalnom životu u okviru njihove zajednice.

 

 

Usluge Dnevnog centra:

 

·         dnevno zbrinjavanje djece, stalni nadzor i njega, redovna medikamentozna terapija

·         besplatni prevoz kao i sve ostale usluge

·         rehabilitacija – kineziterapija

·         priprema za inkluzivn obrazovanje

·         društvena aktivacija djece i priprema za profesionalno osposobljavanje

·         socijalizacija

 

 

Dnevni centar je prepoznat u zajednici kao nova sociohumanitarna vrijednost.

Od Zajednice opština Crne Gore ispred opštine Bijelo Polje Dnevni centar dobio je nagradu za Najbolju praksu za unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa u 2007 godini